Nieodpłatna pomoc prawna, Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 30 maja 2023 07:30

Harmonogram NPP na 2023 r1

Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie i Mediacja w Powiecie Nowosolskim

System nieodpłatnej pomocy to publiczna inicjatywa, której celem jest zapewnienie równego dostępu do wymiaru sprawiedliwości wszystkim mieszkańcom Polski. Kierowany jest więc do osób, których sytuacja życiowa nie pozwala na skorzystanie z odpłatnej usługi prawnika. Z nieodpłatnej pomocy mogą skorzystać także przedsiębiorcy samozatrudnieni, czyli prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.

System nieodpłatnej pomocy składa się z:

- nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,

- nieodpłatnej pomocy prawnej,

-nieodpłatnej mediacji.

 

 

Nieodpłatna porada obywatelska kierowana jest do osób borykających się z problemami, które nie mają natury wyłącznie prawnej.

Co obejmuje nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

  1. działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu,
  2. w razie potrzeby, na sporządzeniu wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomocy w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna pomoc prawna kierowana jest do osób, które borykają się z problemem prawnym. Profesjonalny prawnik w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej wskaże zainteresowanym obywatelom, jakie są ich prawa i obowiązki oraz pokaże sposób rozwiązania ich problemu prawnego.

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?

  1. 1.poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
  2. 2.wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
  3. 3.sporządzenie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postepowaniu sądowoadministracyjnym,
  4. 4.nieodpłatną mediację,
  5. 5.pomocy beneficjentom przy sporządzeniu odpowiednich pism takich jak pozew, pismo o zwolnienie od kosztów lub o ustanowienie adwokata z urzędu oraz poinformowanie o ksztach postepowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna mediacja kierowana jest do osób, które znajdują się w konflikcie. Nieodpłatną mediację prowadzi mediator, który pomaga stronom dojść do porozumienia, bez potrzeby stawania przed sądem.

Nieodpłatna mediacja jest rodzajem polubownego rozwiązywania sporów. Prowadzona jest w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego. Celem mediacji jest wypracowanie rozwiązania między stronami konfliktu poprzez dialog z udziałem mediatora. Mediator może także pomóc obywatelowi w sporządzeniu projektu umowy o mediację, wniosku o jej przeprowadzenie przed sądem, wniosku o przeprowadzenie mediacji w sprawie karnej lub wniosku do sądu o zatwierdzenie ugody, którą zawarto wcześniej podczas mediacji.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw:

- w których sąd lub inny organ wydał postanowienie o skierowaniu sparwy do mediacji lub postepowania mediacyjnego,

- zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron wystepuje przemoc.

System nieodpłatnej pomocy kierowany jest także do osób ze szczególnymi potrzebami, w tym do osób z niepełnosprawnościami. Oprócz możliwości uzyskania porady stacjonarnie w punkcie, osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się mogą korzystać z porady poza lokalem punktu lub przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, takich jak telefon lub komunikatory internetowe, niezależnie od sytuacji epidemicznej. Aby skorzystać z pomocy tłumacza migowego, należy zwrócić się do starostwa powiatowego o taką usługę. Można tego dokonać w trakcie zapisywania się na poradę lub po dokonaniu zapisu. Należy jednak pamiętać, żeby zgłosić potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza migowego nie później niż 3 dni robocze przed umówioną wizytą. Usługa jest całkowicie bezpłatna.

W przypadku skorzystania z porady stacjonarnej, beneficjent składa pisemne oświadczenie, w którym deklaruje, że nie ma możliwości ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Natomiast beneficjent będący przedsiębiorcą składa:

  • pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej;
  • oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku;
  • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej w roku, w którym ubiegają się o nieodpłatną pomoc prawną oraz otrzymanej w ciągu dwóch poprzedzających ją lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

UWAGA! Dane o sprawie zbierane są anonimowo i nie są powiązane z oświadczeniem o niemożności poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej. W praktyce oznacza to, że dane dotyczące sprawy, z którą beneficjent zgłosił się do punktu, nie widnieją w sąsiedztwie danych osobowych beneficjenta.

Aby uzyskać nieodpłatną pomoc prawną lub obywatelską albo skorzystać z usługi nieodpłatnej mediacji, należy najpierw zapisać się na wizytę.

Informacja i zapisy na poradę we wtorki, środy i czwartki w godz. 10.00-13.30, tel. 790 227 119

W dni ustawowo wolne od pracy Punkty nie pracują

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc