Aglomeracja Zielonogórska
Dane adresowe PDF Drukuj Email
Aglomeracja Zielonogórska
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 14 stycznia 2013 13:12

Poniżej aktualne dane adresowe:

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersystetu Zielonogórskiego w Nowym Kisielinie,

budynek - Centrum Logistycznego Parku Naukowo-Technologicznego i Platformy na rzecz Nauki i Gospodarki (piętro I).

ul. Aleksandra Syrkiewicza 6,

66-002 Nowy Kisielin

 
AGLOMERACJA I OPZL NA POSIEDZENIU KOMISJI GOSPODARKI W NOWEJ SOL PDF Drukuj Email
Aglomeracja Zielonogórska
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 20 września 2012 07:32

komisja_gospodarcza

Przedstawiciele nowosolskiego biura Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej oraz Dyrektor Biura Stowarzyszenia „Aglomeracja Zielonogórska”, uczestniczyli w Komisji Finansów, Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej Nowa Sól, która odbyła się na początku września w Urzędzie Miejskim w Nowej Soli. Celem spotkania było przedstawienie informacji o bieżącej działalności  Aglomeracji i OPZL.


Łukasz Rut, kierownik biura OPZL w Nowej Soli zaprezentował informacje o działalności organizacji, o tym co się wydarzyło oraz o tym co jest planowane w niedalekiej przyszłość w oddziałach OPZL. Szczególna uwaga została zwrócona na plany związane z działalnością Parku Naukowo-Technologicznego „Interior”, który niebawem zostanie oddany do użytku, a także przybliżono temat realizowanego projektu „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie finansowania zwrotnego dla mikro i małych przedsiębiorców” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Drugim punktem posiedzenia było zapoznanie członków Komisji z działalnością  Stowarzyszenia „Aglomeracja Zielonogórska”, którego członkiem jest Miasto Nowa Sól.  Prezentację przedstawił Ryszard Kozakiewicz - Dyrektor Biura Stowarzyszenia „Aglomeracja Zielonogórska”.

Dyrektor  w swoim wystąpieniu  przekazał informacje na temat „Aglomeracji Zielonogórskiej”, jej planów i założeń oraz korzyści wynikających z  członkowstwa w stowarzyszeniu. Omówił także propozycje nowych zasad realizacji polityki spójności w latach 2014 -2020 wynikające z prac Komisji Europejskiej, a dotyczące metropolii i partnerstw jednostek samorządu terytorialnego na rzecz tworzenia projektów funkcjonalnych.

Po prezentacji wywiązała się interesująca dyskusja pomiędzy uczestnikami.

Na zdjęciu od lewej: Poitr Szyszko (Przewodniczący Rady Miasta Nowa Sól), Jacek Milewski (Wiceprezydent Nowej Soli), Ryszard Kozakiewicz (Dyrektor Biura Stowarzyszenia „Aglomeracja Zielonogórska”)

źródło zdjęcia: „Tygodnik Krąg”

 
SKUTECZNA WSPÓŁPRACA KLUCZEM ROZWOJU AGLOMERACJI ZIELONOGÓRSKIEJ PDF Drukuj Email
Aglomeracja Zielonogórska
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 17 lipca 2012 00:00

Stowarzyszenie Aglomeracja Zielonogórska zostało zakwalifikowane do udziału w projekcie przedefiniowanym, realizowanym przez Związek Miast Polskich, pt. "Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, którego operatorem jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Celem programu jest osiągnięcie lepszej spójności społecznej i gospodarczej na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym poprzez wypracowanie mechanizmów efektywnej współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej.

Więcej informacji na stronie: www.miasta-polskie.pl/strona-72-projekt_norweski_2.html

 
Światowe trendy w zarządzaniu projektami, portfelami projektów i programami PDF Drukuj Email
Aglomeracja Zielonogórska
Wpisany przez Administrator   
piątek, 13 lipca 2012 00:00

Project Managment Institute (Polska) Lubuskie wspólnie ze Stowarzyszeniem "Aglomeracja Zielonogórska" zorganizowało seminarium tematyczne: "Światowe trendy w zarządzaniu projektami, portfelami projektów i programami".

Seminarium odbyło się 13 lipca 2012 r. w Rektoracie Uniwersytetu Zielonogórskiego. Poprowadził je Tom Mochal , autor metodyki TenStep Project Managment Process ze Stanów Zjednoczonych. Jest to metoda zarządzania projektem, portfelami projektów i programami oraz narzędzi do budowy biur wsparcia projektów. Narzędzie to jest ściśle osadzone w standardzie PMBoK Guide będąc jednocześnie jego kompletnym rozwinięciem.

Więcej…
 
SIEĆ ADMINISTRACYJNA STOWARZYSZENIA AGLOMERACJA ZIELONOGÓRSKA PDF Drukuj Email
Aglomeracja Zielonogórska
Wpisany przez Administrator   
piątek, 29 czerwca 2012 00:00

Za nami inaugurujące spotkanie osób współpracujących z Biurem Stowarzyszenia Aglomeracja Zielonogórska. Miało ono miejsce dnia 29.06.2012r w siedzibie Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej przy ulicy Reja 6 w Zielonej Górze.

Głównym celem zebrania było przedstawienie zasad i metod współpracy w "sieci Aglomeracji Zielonogórskiej", która powstała decyzją II Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Grupa ta ma odpowiadać na poziomie administracyjnym za wspomaganie Biura AZ w przygotowywaniu i wdrażaniu działań na rzecz realizacji Programu Działań Stowarzyszenia w roku 2012. W jej skład wchodzą reprezentanci wszystkich Członków Stowarzyszenia.

Więcej…
 
AGLOMERACJA ZIELONOGÓRSKA ZATWIERDZIŁA PROGRAM PDF Drukuj Email
Aglomeracja Zielonogórska
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 11 czerwca 2012 00:00

Gminy oraz związki gminne tworzące Stowarzyszenie „Aglomeracja Zielonogórska” spotkały się w Sali Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego aby na II Walnym Zebraniu Członków dyskutować o programie działania na rok 2012.

Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie a także Pracodawcy uznali, że najważniejszym zadaniem w roku 2012 jest rozwój gospodarczy podregionu zielonogórskiego. Janusz Jasiński Prezes Stowarzyszenia podkreślił, że ten cel jest tym co wyróżnia nas od innych związków podobnego typu w województwie lubuskim i w Polsce.

Dlatego Stowarzyszenie koncentrować się będzie na sprawach gospodarczych i w pierwszym rzędzie zajmie się dokonaniem diagnozy stanu istniejącego na tym obszarze i zbadaniem oczekiwań Członków Stowarzyszenie w zakresie rozwoju gospodarczego. Stworzenie bazy informacyjnej dla inwestora jest kluczowym elementem w rozwoju inwestycji w obszarze Aglomeracji Zielonogórskiej i podstawą właściwej ich obsługi w perspektywie powołania w tym celu profesjonalnej agencji. Na dzisiaj Stowarzyszenie realizuje działania skierowane na zmniejszenie kosztów działalności Miast i Gmin poprzez tworzenie Grup Zakupowych obniżających ceny zakupu towarów i usług.

Więcej…
 
Aglomeracja Zielonogórska - podstawowe informacje PDF Drukuj Email
Aglomeracja Zielonogórska
Wpisany przez Administrator   
piątek, 01 czerwca 2012 12:28

Logo_AZ1

Stowarzyszenie o nazwie „Aglomeracja Zielonogórska", zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem gmin. Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności na terenie podregionu Zielonogórskiego.

Celami Stowarzyszenia są:

  • wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów podmiotów będących członkami Stowarzyszenia działającego w ramach podregionu Zielonogórskiego;
  • inicjowanie, propagowanie, przygotowywanie i realizacja wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi gospodarczemu obszaru, na terenie którego działają członkowie stowarzyszenia m. in. poprzez:
  • promocję terenów inwestycyjnych, stref gospodarczych i parków technologicznych,
  • pozyskiwanie nowych inwestorów,
  • przyjmowanie priorytetów w zakresie infrastruktury komunikacyjnej (m. in. drogowej, kolejowej, lotniczej, wodnej),
  • wspieranie przedsięwzięć turystycznych o charakterze ponadgminnym (ścieżki rowerowe, szlaki wodne itp.
  • oraz wykonywanie innych zadań określonych w podpisywanych przez Stowarzyszenie umowach i porozumieniach.
Więcej…