Zaproszenie do składania ofert na prowadzenie zajęć z uczniami zdolnymi z kl. I-III Zespołu Szkół w Bytomiu Odrzańskim w ramach Projektu PDF Drukuj Email
Pomoc UE
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 07 października 2013 11:23

Ogłoszenie

          zaproszenie do składania ofert na prowadzenie zajęć z uczniami zdolnymi z kl. I-III

Zespołu Szkół w Bytomiu Odrzańskim w ramach Projektu

„Indywidualizacja procesu

nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych województwa lubuskiego

w Gminie Bytom Odrzański”

Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Burmistrz Gminy Bytom Odrzański ul. Rynek 1 w związku z kontynuacją projektu „Indywidualizacja procesunauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych województwa lubuskiego w Gminie Bytom Odrzański” Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia ofert na prowadzenie zajęć dla uczniów klas I-III:

  1. Zajęcia rozwijające zdolności językowe z języka niemieckiego
  2. Zajęcia rozwijające zdolności artystyczne „mały aktor”

 


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

  1. 1. Zajęcia rozwijające zdolności językowe z języka niemieckiego:

- ucz. kl. II - 1godz. tygodniowo- dla 8 osób

  1. 2. Zajęci rozwijające zdolności artystyczne „mały aktor” :

- ucz. kl. I -III- 2 godz. tygodniowo- dla 12 osób

 Harmonogram zajęć będzie ustalony po dokonaniu wyboru osób prowadzących.

 Planowane zatrudnienie osób prowadzących zajęcia na podstawie umowy cywilnoprawnej
 Okres realizacji zajęć przewiduje się na okres od 15.10.2013r.do 30.06.2014r.

 Nauczyciel będzie miał obowiązek przygotowania programu zajęć oraz prowadzenia ich wraz z wykorzystaniem zakupionych na ten cel pomocy dydaktycznych oraz własnego doświadczenia, przeprowadzić efektywność działań poprzez testy diagnostyczne, raporty ewaluacyjne, ankiety na początku, w środku i na końcu działań projektowych, prowadzić dziennik i listę obecności na zajęciach.

 Grupa docelowa: osoby uczące się , nieaktywne zawodowo, uczniowie klas I-III Zespołu Szkół w Bytomiu Odrzańskim. Zajęcia będą odbywały się na terenie Zespołu Szkół w Bytom Odrzański

ul. Kożuchowska 15.
2. Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego:
 Urząd Miejski Bytom Odrzański

3. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
Burmistrz – Jacek Sauter
ul. Rynek 1
67-115 Bytom Odrzański
tel. (68) 3884 022
4. Kryteria wyboru ofert:
 Najkorzystniejsza oferta spełniającą wymagania
5. Wymagania, jakie powinny spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów, oświadczeń [np. posiadanie kwalifikacji, itp.]:
I-Do realizacji zajęć opisanych w punktach 1 wymagane są:

- Studia magisterskie –kierunek nauczanie początkowe

- Kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe z języka niemieckiego
-  Doświadczenie w pracy  z dziećmi w wieku od 7 do 13lat- staż minimum-10lat

II- Do realizacji zajęć opisanych w punkcie 5 wymagane są:

- Studia magisterskie –kierunek nauczanie początkowe

- Kurs instruktorów do spraw teatru
-  Doświadczenie w pracy  z dziećmi w wieku od 7 do 13lat- staż minimum-10 lat, w tym doświadczenie w prowadzeniu zajęć teatralnych- minimum 10lat
6. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy [jeżeli jest wymagany]:
 Nie jest wymagany
7. Warunki gwarancji:
 Nie dotyczy
8. Sposób przygotowania oferty:
 Oferty należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.
 Oferta powinna zawierać:
a) CV
b) List motywacyjny
c) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje
e) Kserokopia dowodu osobistego poświadczona za zgodność z oryginałem
f) Oświadczenie kandydata o niekaralności w rozumieniu art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458/
g) Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych /Dz. U z 2002 r. Nr 101 poz. 926
z póź. zm./
9. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć  do dnia 18 października 2013r. do godziny 12:00Ø
Urząd Miejski w Bytom Odrzański ul. Rynek 1 67-115 Bytom Odrzański
10. Otwarcie ofert nastąpi 18.10.2013r. o godz. 12:15.
11. Dokumenty osób, które nie zakwalifikowały się nie będą odsyłane.
12. Realizacja nastąpi w chwili podpisania umowy.
13. Do zamówienia niniejszego nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).

Bytom Odrzański 10.10.2013r.

Załączniki:
Pobierz ten plik (zapytanie ofertowe- cz. II.pdf)zapytanie ofertowe- cz. II.pdf[ ]94 Kb