Nabór na rachmistrza terenowego w powszechnym spisie rolnym w 2020 r. PDF Drukuj Email
Urząd Miejski
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 15 czerwca 2020 13:20

PSR-nabor

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrza terenowego  w powszechnym spisie rolnym w 2020 r. nabór kandydatów na rachmistrza terenowego dokonywany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z dnia 10 września 2019 r., poz. 1728).

1.    Naboru kandydatów na rachmistrza terenowego dokonuje się spośród osób:
1)   pełnoletnich;
2)   zamieszkałych na terenie danej gminy;
3)   posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
4)   posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
5)   które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2.   Dodatkowe umiejętności:
6) posiadanie umiejętności obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS
7) praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych,
8) pełna sprawność fizyczna,

9) komunikatywność i umiejętości interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne komunikowanie się, asertywność),
10) obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,
11) posiadanie prawo jazdy kat. B.

3.            Oświadczenie o spełnianiu wymogu, o którym mowa w pkt 2 ppkt 5, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie to zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia." Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

4.    Gminny Komisarz Spisowy upowszechnia informację o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu gminy lub na stronie podmiotowej urzędu gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.

5.    Nabór kandydatów na rachmistrzów odbywa się w okresie od 15 czerwca 2020r.
do 08 lipca 2020r.

6.    Kandydaci na rachmistrzów terenowych zgłaszają się do urzędu gminy, gdzie podają swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu oraz informacje, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy PSR 2020.

7.    Dane podane przez kandydatów na rachmistrzów są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika urzędu gminy, który otrzymał dane do uwierzytelnienia w SER wraz z instrukcją postępowania drogą mailową z Wojewódzkiego Biura Spisowego. W SER jest pole do potwierdzenia przez GBS, że kandydat spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 1 ustawy PSR 2020
i złożył stosowne oświadczenie.

8.    Podczas rejestracji kandydata system wygeneruje dane do uwierzytelniania (login do aplikacji
e/m-learning, który jest przekazywany kandydatowi). Jednocześnie na podany adres zostanie automatycznie wysłana wiadomość email zawierająca wygenerowane hasło, które w połączeniu z loginem przekazanym
w momencie rejestracji rachmistrza posłuży do zalogowania się do systemu  oraz uzyskania  informacji
o sposobie dostępu do aplikacji e/m-learning, na której są materiały oraz przykłady szkoleniowe, niezbędne instrukcje i prezentacje oraz materiały popularyzacyjne.

9.    Kandydaci na rachmistrzów terenowych otrzymają od urzędu gminy w czasie rejestrowania ich danych
w SER lub poprzez SER informacje o dacie i miejscu szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego.

 10.    Kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu.

 11.    Egzamin po szkoleniu, o którym mowa w pkt 10 będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning. Wyniki egzaminu pojawią się w SER w postaci liczby punktów zdobytych przez kandydata. GBS sprawdza wyniki i kolejność zgłoszeń (ważne w przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów) i dla osób, które zakwalifikowały się – zmienia status z „kandydata na rachmistrza" na „rachmistrza"

(w SER jest możliwość sortowania po liczbie punktów, ułatwiająca zmianę statusu kandydata).

12.    GBS przesyła powiadomienie do rachmistrza, że ma uzupełnić dane w m-learning  - w SER jest funkcjonalność powiadomienia rachmistrzów mailem hurtowo.

13.    Po uzyskaniu statusu rachmistrza, zobowiązany jest on do przesłania za pośrednictwem e-mail na adres urzędu statystycznego zdjęcia w formacie .jpg do identyfikatora rachmistrza spisowego oraz innych danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia.

14.    Rachmistrz zapisuje swoje dane w aplikacji e/m-learning. Dane automatycznie implementowane są do modułu w Softusie w celu podpisania umowy.

15.    Rachmistrz terenowy jako funkcjonariusz publiczny, będzie posługiwał się identyfikatorem rachmistrza spisowego, który otrzyma przed rozpoczęciem prac spisowych. Identyfikator będzie stanowił jeden
z elementów uwierzytelniających rachmistrza.

16.    Rachmistrz terenowy będzie dopuszczony do wykonywania prac spisowych:

a.    po przeszkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych i otrzymaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;

b.    po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o zachowaniu tajemnicy statystycznej.

17.    Rachmistrz terenowy zostanie powiadomiony przez pracowników WBS na adres e-mail o dacie
i miejscu podpisania umowy zlecenia z Dyrektorem Urzędu Statystycznego, przekazania mu identyfikatora rachmistrza oraz urządzenia mobilnego, na którym będzie rejestrował dane zebrane od respondentów.

18.    Dane kandydatów, którzy nie zdadzą egzaminu lub nie zostaną wybrani do roli rachmistrza terenowego, zostaną usunięte  po 3 tygodniach od zakończenia procesu naboru.

19. Wymagane dokumenty:
1)    Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:
– imienia i nazwiska,
– adresu zamieszkania,
– telefonu,
– adresu email. (druk zgłoszenia w załączeniu).
2)    Oświadczenie  o  spełnianiu  wymagania  pkt. 1-4 kandydata  na  rachmistrza terenowego  składa  pod rygorem odpowiedzialności  karnej  za  składanie  fałszywych  oświadczeń.  Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia" (oświadczenie w załączeniu).
3)    Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (oświadczenie w załączeniu).

Miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie  w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim, 67-115 Bytom Odrzański  ul. Sadowa 4  z dopiskiem:
Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny spis rolny 2020 r." (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

Uwagi:
Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zastępca GBS/Koordynator prac spisowych: Dorota Kaszubska (email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 68-3884022)

Więcej o Spisie Rolnym 2020 na stronie https://spisrolny.gov.pl